Serviam +
OPSLAG GEVEN IS WETTELIJK VERBODEN IN 2011 !
pdf
Dit jaar mag u aan uw medewerkers geen loonsverhoging toestaan, buiten de indexaties en de baremieke verhogingen. Ook voor 2012 is het toekennen van een loonopslag aan beperkingen onderworpen.

Dit is het gevolg van de uitvaardiging van een Koninklijk Besluit van 28 maart 2011 dat de maximale marge voor loonkostenontwikkeling vastlegt tot het einde van 2012.

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2011 bepaalt nu, in uitvoering van de wet van 26 juli 1996, dat die maximale marge voor de jaren 2011 en 2012 vastligt op 0,3 %. Verhogingen ingevolge de indexering of baremieke verhogingen worden hierbij echter niet in aanmerking genomen. De automatische indexering en de baremieke verhogingen blijven met andere woorden dus gehandhaafd.

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling bedraagt:

  •  0 % voor het jaar 2011;
  •  0,3 % voor het jaar 2012.

Dit betekent dus dat er in 2011 enkel ruimte is voor baremieke verhogingen of voor een verhoging door de automatische indexatie.

Vanaf 1 januari 2012 is er dan weer ruimte voor conventionele loonsverhogingen, rekening houdend met die marge van 0,3 %. Zulke conventionele loonsverhogingen kunnen onderhandeld worden op sectoraal of ondernemingsvlak of via een individueel akkoord.

Normaal wordt de loonnorm vastgelegd via een interprofessioneel akkoord (IPA) tussen de sociale partners. Omdat de betrokken partijen de afgelopen weken niet tot een akkoord kwamen, heeft de regering van lopende zaken een loonnorm vastgelegd via koninklijk besluit.  Dit heeft belangrijke juridische gevolgen, omdat een koninklijk besluit een veel krachtiger instrument is dan het IPA. Wanneer de loonnorm vastgelegd zou zijn via een interprofessioneel akkoord, dan had men enkel de morele plicht om zich aan die loonnorm te houden. Nu is er echter sprake van een loonnorm opgelegd bij Koninklijk Besluit. Het betreft hier dus een effectief dwingende rechtsbron. Dat betekent dat lagere rechtsbronnen (vb. CAO's, individuele akkoorden) er dus ook niet van kunnen afwijken. Doen zij dat toch, dan worden zij in toepassing van artikel 9 van de CAO-wet van 1968 nietig verklaard.

Loonsverhogingen die de hierboven genoemde maximale marge overschrijden zijn dus in principe nietig, ook al werden ze overeengekomen vóór de publicatie van het KB in het Staatsblad van 1 april 2011.  Akkoorden rond loonsverhogingen gesloten "in tempore non suspecto" (dit is ondertekend en neergelegd vóór 1 januari 2011) zouden niet geviseerd worden.  We kunnen dus spreken van een echte loonblokkering in 2011 en 2012

Het toezicht op de loonkostenontwikkeling zal worden uitgeoefend door de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. Naast de nietigheid, kunnen er ook sancties worden opgelegd. De wet van 26 juli 1996 zegt namelijk dat alle afwijkingen van de vastgelegde loonnorm bestraft kunnen worden met administratieve geldboeten.  In de wet van 1996 is er sprake van administratieve geldboeten gaande van 10.000 tot 200.000 oude Belgische Franken.

Het besluit trad in werking op 1 april 2011.

Wettelijke referentie : Koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot uitvoering van artikel 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (B.S. 1/04/2011)