Serviam +
KLEIN VERLET - COMMUNIEFEESTEN & VRIJZINNIGE ALTERNATIEVEN
pdf
Mei is traditioneel de maand van de communiefeesten en vrijzinnige alternatieven. De kans bestaat dan ook dat u als werkgever binnenkort geconfronteerd wordt met de vraag van uw werknemers of de plechtige communie van dochter- of zoonlief aanleiding geeft tot klein verlet.

Wij zetten de regels nog even kort voor u op een rijtje.
 
De plechtige communie of de deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, geeft aanleiding tot het toekennen van klein verlet. In beide gevallen kan de werknemer gedurende één dag, zonder loonverlies, afwezig blijven van het werk. Dat is in principe het geval op de dag van de plechtigheid. Wanneer de dag van de plechtigheid samenvalt met een zondag, feestdag of een gewone inactiviteitsdag, valt de vrije dag op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of er op volgt. Er is slechts recht op loon wanneer de dag klein verlet op een gewone activiteitsdag valt of wordt opgenomen. Met de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of er op volgt, wordt bedoeld de arbeidsdag waarop voltijdse werknemers gewoonlijk werken.
Voor deeltijdse werknemers kan dit tot gevolg hebben dat het recht op klein verlet verloren gaat. Zo zal een werkneemster die enkel op woensdag en donderdag werkt en wiens dochter op zondag haar plechtige communie doet, geen recht hebben op klein verlet wanneer in die onderneming normaal van maandag tot vrijdag wordt gewerkt. Om aanspraak te maken op een dag klein verlet moet de werknemer u wel vooraf verwittigen, en naderhand wanneer u dit vraagt een bewijs leveren. De school, de catechist of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd kunnen daartoe een attest afleveren.
Opgelet: de eerste communie of de vrijzinnige tegenhanger ervan, het lentefeest, geeft geen aanleiding tot het toekennen van klein verlet!
 
In een aantal sectoren gelden afwijkende bepalingen m.b.t. het klein verlet.
Indien u wenst te weten of er in uw sector een afwijkende regeling van toepassing is, kunt u steeds contact opnemen met uw sociaal secretariaat. 
 
 
 
Bronnen:
 
KB van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, B.S. 11 september 1963.
 
CAO nr. 16 van 24 oktober 1974 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen.