Serviam +
SUPPLEMENT BOVENOP DE UITKERING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VERPLICHT VANAF 1 JANUARI 2012
pdf
Op vandaag is er reeds in verschillende sectoren voorzien dat arbeiders en bedienden (bij tijdelijke crisiswerkloosheid voor bedienden) een supplement krijgen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

In het Wetsontwerp tot uitvoering van het bemiddelingsvoorstel omtrent het IPA dat werd goedgekeurd door Kamer en Senaat, staat dat vanaf 1 januari 2012 de werkgever in geval van tijdelijke werkloosheid:verplicht een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen zal moeten betalen.

Het supplement is verschuldigd voor de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid:

  • de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen;
  • de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer;
  • de tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis;
  • de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden. Dit is de opvolger van de tijdelijke crisiswerkloosheid voor bedienden.

Bedrag supplement

Voor de arbeiders

Voor de arbeiders wordt het bedrag van het supplement vastgesteld op minimum 2 EUR per dag tijdelijke werkloosheid.

Indien de sector (of de onderneming) in een hoger supplement voorziet, dan blijft dit hogere bedrag van toepassing.

Voor de bedienden

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan die de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden voorziet.

Wat het minimumbedrag betreft, dient er een onderscheid gemaakt te worden of er in de onderneming al dan niet ook arbeiders tewerkgesteld worden.

  • Als er in de onderneming ook arbeiders werken, moeten de bedienden minimum hetzelfde bedrag krijgen als de arbeiders.
  • Zijn er geen arbeiders in de onderneming en werd de economische werkloosheid ingevoerd via collectieve arbeidsovereenkomst, dan geldt het bedrag dat de werkgever had moeten betalen indien hij wel arbeiders tewerkgesteld zou hebben. Hieruit volgt dat de bedienden recht hebben op minimum 2 EUR per dag crisiswerkloosheid en op een hoger bedrag indien de sector dit voor de arbeiders voorziet. Zijn er geen arbeiders tewerkgesteld en werd de economische werkloosheid ingevoerd via een ondernemingsplan, dan moet er een supplement van minimum 5 EUR per werkloosheidsdag toegekend worden, tenzij er een afwijking is toegestaan door de Commissie Ondernemingsplannen.

Een koninklijk besluit kan het wettelijk voorziene minimumbedrag optrekken

Wie is de schuldenaar?

Het supplement bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid moet in principe door de werkgever aan de werknemers betaald worden.

Via een door de koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst kan het supplement echter ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid worden gelegd.