Serviam +
NIEUWSFLASH: NIEUWE STEUNMAATREGEL STARTENDE ONDERNEMINGEN
pdf

Beste klant,

De regering heeft een nieuwe steunmaatregel ingevoerd voor startende ondernemingen. Een kmo-vennootschap zal 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer moeten doorstorten aan de schatkist. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor micro-vennootschappen.

Deze maatregel geldt enkel voor zelfstandigen en kmo’s die maximum 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO en op voorwaarde dat zij beantwoorden aan onderstaande definitie.

Onder kmo verstaat men hier:  een vennootschap waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar niet meer dan 100 bedraagt en die aan minstens twee van de drie volgende criteria beantwoordt (op geconsolideerde basis, met inbegrip van dochterondernemingen):

  • Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 7.300.000;
  • balanstotaal van maximaal € 3.650.000.

Een micro-onderneming is een vennootschap dat ook minstens twee van de drie volgende criteria vervult (op geconsolideerde basis):

  • Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 700.000;
  • balanstotaal van maximaal € 350.000.

De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing kan niet genoten worden door werkgevers:

             Waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer 
               van het actief geheel of ten dele is ontnomen;

             Waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend;

             Die ontbonden zijn of zich in staat van vereffening bevinden.

Deze maatregel zal gelden voor de lonen die vanaf 1 augustus 2015 worden uitbetaald. Er is geen terugwerkende kracht van toepassing op de vóór deze datum betaalde bezoldigingen.

Wanneer u meent recht te hebben op bovenstaande steunmaatregel, gelieve het antwoordformulier op volgende link (documenten/Vrijstelling bv startende ondernemingen- antwoordformulier(1).doc) door te sturen naar uw dossierbeheerder. Wij passen de maatregel enkel toe wanneer dit formulier aan ons ingevuld terug wordt bezorgd.

 

disclaimer