Serviam +
NIEUWSFLASH: SANCTIE BIJ NIET-NALEVING VAN DE OPLEIDINGSVERPLICHTING
pdf

Sanctie bij de niet-naleving van de opleidingsverplichting

In het interprofessioneel akkoord van 1999-2000 kwamen de sociale partners overeen om bijkomende opleidingsinspanningen te leveren. Het opzet was 1,9% van de totale loonmassa van de ondernemingen  investeren in opleidingen. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gaat na of aan die doelstelling werd tegemoetgekomen. Vanaf 2005 werd een sanctie gekoppeld aan de niet-naleving van het vooropgesteld doel, namelijk een extra RSZ-werkgeversbijdrage van 0,05% bestemd voor het Fonds betaald educatief verlof.

Systeem geldig tot 31/12/12

Om na te gaan of er aan de opleidingsinspanningen werd voldaan worden de gegevens op de sociale balansen geconsulteerd. Sectoraal wordt gecontroleerd of de opgestelde cao een jaarlijkse verhoging voorziet van ofwel 5% van de graad van werknemersparticipatie  aan vorming, ofwel 0,1 % van de opleidingsinspanningen zelf. Werkgevers in sectoren zonder dergelijke cao worden beboet met 0,05% extra RSZ-werkgeversbijdrage. Die bijdrage wordt berekend door de RSZ op basis van het jaarloon van werknemers voor wie een gewone  bijdrage educatief verlof verschuldigd is. De werkgever/ het sociaal secretariaat krijgt een mededeling via debetbericht indien hij nog actief is tijdens het kwartaal van de mededeling. Dit debetbericht kan er komen tot het einde van het jaar dat volgt op de publicatie van de definitieve lijst van sectoren die niet voldoen in het Belgische Staatsblad. De werkgever moet de bijdrage  uiterlijk op de vervaldag van de sociale zekerheidsbijdragen van het kwartaal van mededeling betalen.

Kritiek:

- Sanctie is vaak onterecht: Er worden enkel boetes uitgeschreven op grond van de opleidingsinspanningen in de cao’s vermeld en dus niet op basis van de werkelijke opleidingsinspanningen. Het is dus mogelijk dat sectoren die een juridisch correct opgestelde CAO hebben, maar in werkelijkheid niets doen, niet beboet worden. Het omgekeerde geldt ook: sectoren waar de verplichte vermeldingen in de CAO ontbreken, maar in realiteit toch voldoende inspanningen leveren, worden wel beboet.

- Bovendien gebeurt de controle voor het al dan niet behalen van de globale opleidingsinspanning op basis van de vermeldingen op de sociale balans. Dit kan voor problemen zorgen: niet iedereen is immers even zorgvuldig bij het invullen van de sociale balans.

- Daarnaast is het ook zo dat opleiding niet voor alle sectoren of beroepen even noodzakelijk is. Als er teveel rekening gehouden wordt met een verplicht percentage dat moet gehaald worden, kan dit soms tot gevolg hebben dat werknemers nutteloze opleidingen moeten volgen.

Systeem geldig vanaf 1/1/13

Met de Programmawet van 29 maart 2012 komt men tegemoet aan de bovenvermelde kritiek:

-De boete kan welverhoogd worden tot 0,15% bijkomende werkgeversbijdrage.

- Er wordt niet enkel meer gekeken naar de sectorale cao. Sectoren met een formeel correcte cao maar zonder werkelijke  opleidingsinspanningen worden nu bestraft. Wanneer wel werkelijke inspanningen zijn geleverd ondanks incorrect formele cao ontloopt men de sanctie.

- Verdere uitwerking moet  nog gebeuren via KB

Verplichtingen voor de werkgever:

Boeking (op de prestatiestaat):

Het nagaan of aan de opleidingsverplichting is voldaan gebeurt a.d.h.v. gegevens uit de sociale balans. De opleidingsinspanningen moeten dus geregistreerd en weergegeven worden  in die balans. Opdat die gegevens op de sociale balans zouden komen moeten de werkgevers de opleidingsinspanningen boeken op de prestatiestaten van de werknemers zodat het op de sociale balans door ons kan worden gebracht. Voor interne opleidingen gebruikt met hiervoor de code 162. Voor externe opleidingen wordt de code 163 gebruikt. Hetzelfde moet gebeuren voor het educatief verlof. Ook dit moet worden weergegeven op de prestatiestaten van de werknemers. Voor het begrensd educatief verlof gebruikt met hiervoor de code 160. Voor het onbegrensd educatief verlof is dat code 161. Het is dus zo dat de dagen waarop een opleiding wordt genoten niet mogen worden geboekt als gewone werkdagen. Ze moeten worden geboekt conform de bovenvermelde codes.

Best legt de werkgever nog een eenvoudige lijst aan van gevolgde opleidingen en cursussen. Ook informele opleidingen zoals training-on-the-job komen in aanmerking.

Via de sociale balans wordt dan weergegeven hoeveel betrokken werknemers een opleiding hebben gevolgd waarvan de kost ten laste is van de werkgever , het aantal gevolgde opleidingsuren en de opleidingskosten voor de onderneming.

disclaimer