Serviam +
NIEUWSFLASH: NIEUWE VERPLICHTING VANAF 1 OKTOBER 2012
pdf

Maandelijkse kennisgeving van de eerste effectieve tijdelijke werkloosheidsdag

Ter bestrijding van misbruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid werd voorzien in een uitbreiding van de elektronische mededelingsplicht aan de RVA (voorheen van toepassing voor alle werkgevers bij slecht weer en in de bouwsector voor economische redenen).
 
Vanaf 1 oktober 2012 geldt de verplichte melding van de eerste dag werkelijke schorsing omwille van economische redenen niet langer enkel voor de werkgevers uit de bouwsector, maar wel voor ALLE werkgevers. De uitbreiding geldt trouwens zowel bij tijdelijke werkloosheid van arbeiders als van bedienden omwille van gebrek aan werk.
Ook in geval van de invoering van tijdelijke werkloosheid omwille van een technische stoornis zullen de ondernemingen deze mededelingsplicht moeten naleven.
 
Voortaan geldt de meldingsplicht dus in de volgende gevallen:
- tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer
- tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (arbeiders + bedienden)
- tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis
 
Doordat de werkgevers van alle sectoren er overeenkomstig de nieuwe reglementering toe gehouden zijn om voorgaande meldingsplicht na te leven, zullen ze zich er van bewust zijn dat de kans op controle vanaf dat ogenblik toeneemt. Dit  leidt dan ook tot de bestrijding van sociale fraude bij tijdelijke werkloosheid omdat het op die manier mogelijk wordt om meer gerichte controles uit te voeren.
 
Elektronische melding
De werkgever moet zelf voor deze maandelijkse mededeling zorgen en de verplichte melding aan de RVA dient in beginsel elektronisch verstuurd te worden. Het is enkel in uitzonderlijke gevallen dat dit via fax of aangetekend schrijven kan gebeuren.
 
De verplichting geldt per werknemer, maar het is wel mogelijk om meerdere werknemers te vermelden in hetzelfde bericht. De aangifte moet plaatsvinden op de eerste effectieve werkloosheidsdag ofwel op de daaropvolgende dag van gewoonlijke activiteit.
Indien in de betrokken maand reeds een melding is gebeurd van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens een bepaalde vorm van tijdelijke werkloosheid (bijvoorbeeld omwille van economische redenen), dan hoeft de werkgever geen mededeling meer te doen van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens een andere vorm van tijdelijke werkloosheid (bijvoorbeeld omwille van slecht weer).
 
Sanctionering
Wanneer de elektronische mededelingsplicht aan de RVA niet wordt nageleefd of niet tijdig wordt nagekomen dan zijn de volgende sancties voorzien:
 
-         Als de melding van de tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis niet of laattijdig is gebeurd, dan moet door de werkgever aan de werknemer in kwestie zijn normaal loon worden betaald gedurende een termijn van zes dagen vanaf het ogenblik van de eerste dag werkloosheid.
 
-         Indien men de eerste tijdelijke werkloosheidsdag wegens economische redenen niet heeft gemeld, dan bestaat de sanctie erin dat de werkgever het normale loon moet betalen gedurende een periode van zeven dagen volgend op de eerste dag werkloosheid.
 
-         In geval van een laattijdige melding aan de RVA, moet enkel het loon worden betaald voor de periode die aan de laattijdige mededeling voorafgaat.
 
Praktisch
1)      De elektronische mededeling kan worden verricht via de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Werkgevers > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid en validatieboek). Om een elektronische aangifte te kunnen verrichten, moet de onderneming toegang hebben tot de beveiligde online diensten van de Sociale Zekerheid:
- Indien u al over een toegang beschikt, kan u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of uw gebruikersnaam en wachtwoord (www.socialsecurity.be > rubriek Werkgevers > aanmelden);
- Indien u nog niet over een toegang beschikt, moet een verantwoordelijke in uw onderneming (bestuurder) een elektronische toegangsaanvraag indienen (www.socialsecurity.be > rubriek Werkgevers > registreren). Gelieve rekening te houden met een termijn van ongeveer 14 dagen vooraleer u toegang zal hebben tot deze online diensten. Het is dus van belang om u tijdig te registreren met het oog op een tijdige aangifte van eerste effectieve werkloosheidsdag. De verantwoordelijke in uw onderneming kan deze aanvraag:
a) ofwel online invullen, ondertekenen met zijn/haar elektronische identiteitskaart en online versturen;
b) ofwel online invullen, afdrukken, ondertekenen en per post opsturen.
Als u problemen hebt in verband met de toegang, kan u het contactcenter eranova contacteren op het telefoonnummer 02/511.51.51 of via email contactcenter@eranova.fgov.be.

 
 
2)      De klanten van Wij Helpen waarvoor de aanvragen economische werkloosheid door het sociaal secretariaat worden uitgevoerd, kunnen de melding van de eerste dag werkloosheid wegens economische redenen eveneens door het sociaal secretariaat laten verlopen. Hiervoor zal een administratiekost van 8,5 euro worden aangerekend per melding. De opgave van de identiteit van de werknemers, de werf en de vermelding van de datum van de eerste werkloosheidsdag dienen schriftelijk, via fax 056/62.04.70 of via email onthaal@wijhelpen.be, aan Wij Helpen te worden bezorgd uiterlijk om 12u op de eerste effectieve werkloosheidsdag.
 
 
disclaimer