Serviam +
MAALTIJDCHEQUES EN EDUCATIEF VERLOF
pdf

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Betreft : nieuwe instructies RSZ : ‘toekenning maaltijdcheques voor de dagen van effectief gevolgde vormingen in kader van educatief verlof die samenvallen met normale werkuren’

In de werkgeversinstructies van het vierde kwartaal 2010 nam de RSZ een bepaling op dat er vanaf 1 januari 2011 maaltijdcheques verschuldigd zijn voor de dagen educatief verlof. Op basis van de RSZ-instructies rekent Wij Helpen vanaf 1 januari 2011 het educatief verlof mee voor het aantal maaltijdcheques.

Het Verbond der Belgische Ondernemingen was het niet eens met het standpunt van de RSZ en zorgde ervoor dat er binnen de RSZ een werkgroep werd opgericht om het probleem nader te onderzoeken. De werkgroep slaagde er echter niet in tot een eenvormig standpunt te komen, waarop de RSZ dan zelf een beslissing genomen heeft.  

In de tussentijdse Instructies van 14 april 2011 deelde de RSZ haar definitief standpunt terzake mee en dit luidt als volgt : “Als een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald educatief verlof en deze vorming valt samen met zijn normale werkuren, dan is een maaltijdcheque verschuldigd voor de dagen van effectief gevolgde vorming die samenvallen met deze normale werkuren”.

De werkgeversorganisaties vinden het nieuwe standpunt van de RSZ nog steeds betwistbaar vinden en stellen dat het aan elke individuele werkgever toekomt om te bepalen of hij de instructies van de RSZ al dan niet zal volgen. Wij willen de werkgevers er evenwel voor waarschuwen dat zij door de RSZ vervolgd kunnen worden, als zij de onderrichtingen van de RSZ naast zich neerleggen.

Nieuw standpunt RSZ

De RSZ is dus van oordeel dat wanneer een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald educatief verlof en die vorming samenvalt met zijn normale werkuren, een maaltijdcheque verschuldigd is voor:

  • de dagen waarop effectief een vorming gevolgd wordt;
  • die bovendien samenvallen met de normale werkuren.

Deze nieuwe interpretatie van de RSZ geldt vanaf 1 januari 2011 en is minder vergaand dan het aanvankelijke standpunt van de RSZ. Immers, een werknemer die van het werk afwezig is in het kader van educatief verlof maar die dag niet effectief een opleiding volgt, maar thuis blijft om te studeren, heeft volgens de recentste instructies van de RSZ voor die dag geen recht op een maaltijdcheque.

Huidige berekeningswijze

Er wordt door Wij Helpen sinds 1 januari 2011 automatisch een maaltijdcheque berekend voor de dagen educatief verlof.

Aangezien Wij Helpen niet kan weten of het gaat om een dag betaald educatief verlof om werkelijk een opleiding te volgen (waarvoor hij dus recht heeft op een maaltijdcheque) of om een dag betaald educatief verlof om te studeren (waarvoor geen maaltijdcheque toegekend moet worden), wordt de volgende werkwijze voorgesteld:

  • Indien u meent dat u geen maaltijdcheque verschuldigd bent voor de dag educatief verlof, dient u op de prestatiestaat uitdrukkelijk zelf te vermelden dat er op die dag geen maaltijdcheque mag worden toegekend.
  • Indien u meent dat er vanaf 1 januari 2011 ten onrechte maaltijdcheques gerekend werden op dagen educatief verlof, dient u dit zo vlug mogelijk en uiterlijk tegen 13 mei 2011 aan uw dossierbeheerder door te geven.

Indien u zelf de prestaties invoert in onze loonsoftware, dan dient u er rekening mee te houden dat er verschillende prestatiecodes voorzien werden. Bij het invoeren van de codes 160 (EDV begrensd) en 161(EDV onbegrensd) zal een maaltijdcheque in rekening gebracht worden. De codes 166 (EDV begrensd buiten de werkuren) en 167 (EDV onbegrensd buiten werktijd) zullen daarentegen geen maaltijdcheque rekenen.

Documenten betaald educatief verlof

Wij raden u aan om uw werknemers te sensibiliseren om alle formaliteiten in het kader van educatief verlof stipt na te leven en u tijdig alle documenten te bezorgen.

Uit deze documenten zal blijken of uw werknemer zijn dag betaald educatief verlof opgenomen heeft om werkelijk een opleiding te volgen (en niet om bijvoorbeeld thuis te studeren voor een examen).

Wat dient u als werkgever concreet te doen?

Zoals hierboven uiteengezet zal er aan de werknemers die genieten van maaltijdcheques, automatisch een maaltijdcheque toegekend worden bij het boeken van een dag educatief verlof. Indien de maaltijdcheque niet gerekend mag worden, verzoeken wij u om dit uitdrukkelijk op de prestatiestaat aan te duiden.

Indien u nog dergelijke wijzigingen op de lonen vanaf januari 2011 wenst door te voeren, verzoeken wij u om ons dit zo vlug mogelijk en uiterlijk tegen 13 mei 2011 door te geven.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Lahousse

Directeur.

disclaimer