Serviam +
INVOERING MAALTIJDCHEQUES IN PC 109 (KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF)
pdf

(CAO 28/4/09, geldig van 1/6/09 t.e.m. 31/12/09, niet van toepassing in de ondernemingen die toeleveranciers zijn aan de auto-industrie en in de ondernemingen die tenten vervaardigen en zal omgezet worden in een CAO voor onbepaalde duur door akkoord 2009-2010)

 
Vanaf 1 juni 2009 wordt een stelsel van maaltijdcheques ingevoerd in PC 109. De maaltijdcheque zal een nominale waarde hebben van 2,00 EUR per maaltijdcheque, waarbij de tussenkomst van de werkgever 0,91 EUR zal bedragen en de tussenkomst van de werknemer 1,09 EUR. 
In de ondernemingen die reeds beschikken over een stelsel van maaltijdcheques wordt de maaltijdcheque verhoogd met 0,91 EUR of met het verschil tussen het reeds toegekende bedrag en het maximum toegestane bedrag (= momenteel 5,91 EUR) indien dit verschil lager is dan 0,91 EUR, met ingang van 1 juni 2009.
In de ondernemingen waar bijgevolg de hiervoor bedoelde 0,91 EUR niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kan worden toegekend, zal voor het resterende saldo een gelijkwaardig voordeel worden toegekend via overleg in de onderneming.
 
Op ondernemingsvlak zullen de nodige maatregelen genomen worden om het aantal maaltijdcheques vast te stellen op basis van de alternatieve telling, waarbij het aantal arbeidsuren per dag gelijk is aan 7,5 (= 37,5 u/week : 5) en waarbij het maximum aantal werkbare dagen in het kwartaal berekend wordt op basis van het theoretisch aantal werkbare dagen in het betrokken kwartaal verminderd met de dagen collectief verlof en dagen inhaalrust wegens arbeidsduurvermindering. De syndicale vorming wordt met effectief gepresteerde tijd gelijkgesteld.
 
Het gebruik van deze alternatieve telling wordt in de ondernemingen met een ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk of syndicale afvaardiging vastgelegd via een ondernemings-CAO ; in de ondernemingen zonder overlegorganen via wijziging van het arbeidsreglement. De sector stelt hiertoe modellen ter beschikking.
 
De maaltijdcheques worden uiterlijk de 15de van de maand volgend op de maand waarop de cheques betrekking hebben, aan de werknemer overhandigd.
 
Opgelet: deze regeling is slechts toepasselijk onder de opschortende voorwaarde dat de RSZ schriftelijk bevestigt dat deze conform is aan de reglementering m.b.t. de vrijstelling van bijdragen voor sociale zekerheid op de maaltijdcheques, voorzien in artikel 19bis, §2 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969.
 
disclaimer